Detašmani

Pomoć, izrada i realizacija projekta Detašmani.
Detaljnije o detašmanima i konsultantskim uslugama koje nudimo za firme koje posluju u Nemačkoj, možete saznati na sajtu PoreziNemačka.Com
Načelo: Države ugovornice donose samostalnu odluku o raspodeli kontigenata

 • Detašmanska godina traje od 01.10. tekuće godine do 30.09. naredne godine
 • AA Stuttgart je zadužen za praćenje trenutne iskorišćenosti kvota
 • Broj zaposlenih se izračunava svakog 25. u mesecu
 • Prosečna iskorišćenost se računa
 • Komunikacija sa zemljama koje koriste detašmane obavlja se mesečno
 • Na kraju detašmanske godine Nemčko ministarstvo za rad i socijalna pitanja obaveštava o kvoti za narednu detašmansku godinu
 • Godišnje prilagođavanje kontigenata razvoju nemačkog tržišta rada. Primene kvote nezaposlenih za svaki puni procentni bod u odnosu na predhodnu godinu, dovode do promene okvira kontigenata, poslednji put 01.10.2008.god.
 • Utvrđeni kontigent za zapošljavanje sadrži osnovni kontigent za sve privredne sektore i podkontigent za građevinu (samo glavna građevinska delatnost)
 • Godišnji kontigent : Srbija 2770, od toga Građevina 1080, Metal, izolacija i ostalo 1690

Dokumentacija koja se podnosi:

 • Ugovor o radu ( Werkvertrag)
 • Spisak aktivnosti( Leistungsverzeichnis) na primer: građevinski radovi, betoniranja
 • Specifikacija usluga i cena svih radova/ stvari ( Erklarung zum Werkvertrag und Lohnbedingungen)
 • Kontigent ( Saglasnost Privredne komore Srbije)
 • Uplata taksi
 • Informacije o aktivnostima izvođača radaova( Selbstauskunft)
 • Kasa socijalnog osiguranja nalogodavca-ZVK
 • Kadrosvski plan rada- sa promenama osoblja(Personaleinsatzplan)

Dodatna dokumentacija:

 • Potvrda o saglasnosti sa Merkblatt-om 16
 • Izvodi iz APR-a
 • Fotokopija pasoša registrovanog/ ovlašćenog lica
 • Potvrda o otvorenom predstavništvu ( Gewerbe-Anmeldung)

Bitna obeležija za razgraničavanje usluga po ugovoru o delu od ustupanja zaposlenih, između ostalog da Nalogodavac:

 • Ne sme da vrši uticaj na način obavljanja poslova
 • Da ne sačinjava planove rada ili planove slobodnog vremena
 • Ne izdaje upustva
 • Naknadu plaća ne orjentisanu na vreme, nego na rezultat
 • Ne sme da vrši pravo direkcije
 • Ne sme da dozvoli uključivanje u njegov radni proces

Nalogodavac:

 • Preduzeće sa sedištem u inostranstvu, koje kao poslodavac svoje zaposlene upućuje na rad radi realizacije ugovora o delu, u oblasti savezne države
 • Preduzeće mora da bude sposobno za realizaciju ugovora o delu ( sa aspekta materijalne opreme i stručne kompetebilnosti mora da bude u stanju da dugovnu uslugu planira, organizuje, sprovodi i nadzire na svoju odgovornost)
 • Pretežno se upućuju na rad kvalifikovani radnici
 • Privredno aktivno preduzeće
 • Ne sme da bude kancelarija za vrbovanje

Kvota:

 • Za ugovore o delu sa preduzećima koja su rezidentna u Saveznoj Republici Nemačkoj, koja:
 • Zapošljavaju do 50 radnika u oblasti industrije, saglasnost sme da se izda za do 15 zaposlenih po ugovoru o delu, pri čemu broj zaposlenih po ugovoru o delu ne sme da prekorači broj zaposlenih u oblasti industrije u nemačkom preduzeću
 • Zapošljavaju više od 50 radnika u oblasti industrije, saglasnost sme da se izda za do 30% radnika u oblasti industrije, najviše 300 zaposlenih po ugovoru o delu.

Angažovanje stručnih radnika za kvalifikovane delatnosti:

 • Za realizaciju ugovora moraju da budu angažovani pretežno kvalifikovani radnici
 • Radnici bez odgovarajuće stručne kvalifikacije mogu da budu angažovani do 10%

Uslovi zarada isti su kao i za zaposlene u zemlji:

 • Provera neto zarade ( brošura sa informacijama na internetu)
 • Minimalna bruto zarada u skladu sa zakonom o upućivanju radnika na rad u inostranstvu ( AentG)/ Minimalna cena rada
 • Provera prihvatljivosti: suma posla/ suma zarade ( da li se od ugovorene sume posla mogu isplatiti svi radnici)

Minimalna cena rada od 01.06.2016.

 • Građevina zapad: 3900 Evra, istok 3.200 Evra
 • Ostale delatnosti: zapad:3300 Evra, istok 2.700 Evra

Klauzula o zaštiti tržišta rada – zabranjena zona:

 • U okruzima Agencije sa nezaposlenošću od najm.30% iznad proseka u saveznoj državi, ugovor o delu može da se realizuje samo uz izuzetno odobrenje lokalne Agencije za rad
 • Lista na internetu koja se ažurira svakog kvartala

Klauzula o zaštiti tržišta rada- kratkoročni rad/ zaštita od otkaza

 • Kratkoročni rad nalogodavca
 • Prijava u skladu sa s17 zaštita od raskida ( ima dejstvo 12 meseci)
 • U ovim slučajevima nije moguća dozvola

Plaćanje doprinosa za Soka Bau:

 • Ako poslodavac ima obavezu plaćanja doprinosa za Soka Bau, onda ne smeju da postoje relevantni zaostaci
 • Kod 15% zaostalih doprinosa (ukupni doprinosi) odnosno 2 meseca neplaćanja doprinosa, dozvola ne može da se izda
 • Za vreme trajanja ugovora, zaostaci od 40% odnosno 70% mogu da imaju dejstva na ugovor o delu i mogu da dovedu do toga da se ne izdaju dodatne radne dozvole, odnosno da se iste povuku

Odluka:

 • Ako je ugovorna dokumentacija proverena i ako nema primedbi, onda se izdaje načelna odluka:
 • Pristanak na saglasnost za izdavanje boravišne dozvole
 • Ova odluka sadrži:
 • Nalogodavca/ nalogoprimca sa adresama
 • Radove
 • Broj zaposlenih sa stručnom kvalifikacijom
 • Period od-do
 • Mesto/a rada
 • Okvir taksi
 • Pravne napomene

Više primeraka odluke šalje se:

 • Privrednoj komori Srbije
 • Soka-Bau
 • Poreska uprava Berlin-Neukolln
 • Carinski organ- Finansijska kontrola na crno

Radna dozvola kod trećih država:

Dozvola za detaširane radnike ( sporedna odredba boravišne dozvole). Sa dozvolom za detaširane radnike( WAK) podnosi se zahtev za boravišnu dozvolu, ako postoje obe, onda je moguće početi sa radom. Ovde obratiti pažnju na:

 • Maksimalno trajanje zaposlenja po pravilu 2 godine
 • Rokovi čeknja / 3 meseca do 2 godine, u zavisnosti od trajanja zaposlenja pre odlaska

Takse:

 • Provera ugovora o delu podrazumeva obavezu plaćanja takse
 • Osnov:s287 Knjiga socijalnih zakona (SGB) III u vezi sa nalogom o plaćanju taksi Savezne agencije za rad

Stope takse:

 • Evro 200/100 – Osnovna taksa za proveru dokumentacije za ugovor o delu
 • Evro 75 – Taksa ta rok po jednom zaposlenom i započetom kalendarskom mesecu zaposlenja
 • Takse se plaćaju pre podnošenja zahteva u Stuttgart

Naši klijenti pravna lica:

 • Pomoć oko pripremne dokumentacije za detašmane.
 • Spajanje sa inostranim partnerima.
 • Edukacije za njihove zaposlene po povlašćenim cenama.
 • Organizaciju okruglih stolova.

Način uplate
Naknada koju klijenti pravna lica (firme), plaćaju na ime redovne godišnje pretplate koja važi godinu dana od dana izvršene uplate i iznosi 55.000 dinara.

POPUNITE PRISTUPNICU ZA VAŠU FIRMU I POBOLJŠAJTE SVOJE POSLOVANJE