Detašmani

Pomoć, izrada i realizacija projekta Detašmani.

Načelo: Države ugovornice donose samostalnu odluku o raspodeli kontigenata

1. Detašmanska godina traje od 01.10. tekuće godine do 30.09. naredne godine
2. AA Stuttgart je zadužen za praćenje trenutne iskorišćenosti kvota
3. Broj zaposlenih se izračunava svakog 25. u mesecu
4. Prosečna iskorišćenost se računa
5. Komunikacija sa zemljama koje koriste detašmane obavlja se mesečno
6. Na kraju detašmanske godine Nemčko ministarstvo za rad i socijalna pitanja obaveštava o kvoti za narednu detašmansku godinu
7. Godišnje prilagođavanje kontigenata razvoju nemačkog tržišta rada. Primene kvote nezaposlenih za svaki puni procentni bod u odnosu na predhodnu godinu, dovode do promene okvira kontigenata, poslednji put 01.10.2008.god.
8. Utvrđeni kontigent za zapošljavanje sadrži osnovni kontigent za sve privredne sektore i podkontigent za građevinu (samo glavna građevinska delatnost)
9. Godišnji kontigent : Srbija 2770, od toga Građevina 1080, Metal, izolacija i ostalo 1690
Dokumentacija koja se podnosi:
1. Ugovor o radu ( Werkvertrag)
2. Spisak aktivnosti( Leistungsverzeichnis) na primer: građevinski radovi, betoniranja
3. Specifikacija usluga i cena svih radova/ stvari ( Erklarung zum Werkvertrag und Lohnbedingungen)
4. Kontigent ( Saglasnost Privredne komore Srbije)
5. Uplata taksi
6. Informacije o aktivnostima izvođača radaova( Selbstauskunft)
7. Kasa socijalnog osiguranja nalogodavca-ZVK
8. Kadrosvski plan rada- sa promenama osoblja(Personaleinsatzplan)

Dodatna dokumentacija:
1. Potvrda o saglasnosti sa Merkblatt-om 16
2. Izvodi iz APR-a
3. Fotokopija pasoša registrovanog/ ovlašćenog lica
4. Potvrda o otvorenom predstavništvu ( Gewerbe-Anmeldung)

Bitna obeležija za razgraničavanje usluga po ugovoru o delu od ustupanja zaposlenih, između ostalog da Nalogodavac:

1. Ne sme da vrši uticaj na način obavljanja poslova
2. Da ne sačinjava planove rada ili planove slobodnog vremena
3. Ne izdaje upustva
4. Naknadu plaća ne orjentisanu na vreme, nego na rezultat
5. Ne sme da vrši pravo direkcije
6. Ne sme da dozvoli uključivanje u njegov radni proces

Nalogodavac:

1. Preduzeće sa sedištem u inostranstvu, koje kao poslodavac svoje zaposlene upućuje na rad radi realizacije ugovora o delu, u oblasti savezne države
2. Preduzeće mora da bude sposobno za realizaciju ugovora o delu ( sa aspekta materijalne opreme i stručne kompetebilnosti mora da bude u stanju da dugovnu uslugu planira, organizuje, sprovodi i nadzire na svoju odgovornost)
3. Pretežno se upućuju na rad kvalifikovani radnici
4. Privredno aktivno preduzeće
5. Ne sme da bude kancelarija za vrbovanje

Kvota:

• Za ugovoreo delu sa preduzećima koja su rezidentna u Saveznoj Republici Nemačkoj, koja:
1. Zapošljavaju do 50 radnika u oblasti industrije, saglasnost sme da se izda za do 15 zaposlenih po ugovoru o delu, pri čemu broj zaposlenih po ugovoru o delu ne sme da prekorači broj zaposlenih u oblasti industrije u nemačkom preduzeću

2. Zapošljavaju više od 50 radnika u oblasti industrije, saglasnost sme da se izda za do 30% radnika u oblasti industrije, najviše 300 zaposlenih po ugovoru o delu.

Angažovanje stručnih radnika za kvalifikovane delatnosti:

1. Za realizaciju ugovora moraju da budu angažovani pretežno kvalifikovani radnici
2. Radnici bez odgovarajuće stručne kvalifikacije mogu da budu angažovani do 10%

Uslovi zarada isti su kao i za zaposlene u zemlji:

1. Provera neto zarade ( brošura sa informacijama na internetu)
2. Minimalna bruto zarada u skladu sa zakonom o upućivanju radnika na rad u inostranstvu ( AentG)/ Minimalna cena rada
3. Provera prihvatljivosti: suma posla/ suma zarade ( da li se od ugovorene sume posla mogu isplatiti svi radnici)

Minimalna cena rada od 01.06.2016.
– Građevina zapad: 3900 Evra, istok 3.200 Evra
– Ostale delatnosti: zapad:3300 Evra, istok 2.700 Evra

Klauzula o zaštiti tržišta rada – zabranjena zona:
1. U okruzima Agencije sa nezaposlenošću od najm.30% iznad proseka u saveznoj državi, ugovor o delu može da se realizuje samo uz izuzetno odobrenje lokalne Agencije za rad
2. Lista na internetu koja se ažurira svakog kvartala
Klauzula o zaštiti tržišta rada- kratkoročni rad/ zaštita od otkaza

1. Kratkoročni rad nalogodavca
2. Prijava u skladu sa s17 zaštita od raskida ( ima dejstvo 12 meseci)
3. U ovim slučajevima nije moguća dozvola

Plaćanje doprinosa za Soka Bau:

1. Ako poslodavac ima obavezu plaćanja doprinosa za Soka Bau, onda ne smeju da postoje relevantni zaostaci
2. Kod 15% zaostalih doprinosa (ukupni doprinosi) odnosno 2 meseca neplaćanja doprinosa, dozvola ne može da se izda
3. Za vreme trajanja ugovora, zaostaci od 40% odnosno 70% mogu da imaju dejstva na ugovor o delu i mogu da dovedu do toga da se ne izdaju dodatne radne dozvole, odnosno da se iste povuku
Odluka:

1. Ako je ugovorna dokumentacija proverena i ako nema primedbi, onda se izdaje načelna odluka:
2. Pristanak na saglasnost za izdavanje boravišne dozvole
3. Ova odluka sadrži:
1. Nalogodavca/ nalogoprimca sa adresama
2. Radove
3. Broj zaposlenih sa stručnom kvalifikacijom
4. Period od-do
5. Mesto/a rada
6. Okvir taksi
7. Pravne napomene
Više primeraka odluke šalje se:
1. Privrednoj komori Srbije
2. Soka-Bau
3. Poreska uprava Berlin-Neukolln
4. Carinski organ- Finansijska kontrola na crno

Radna dozvola kod trećih država:
1. Dozvola za detaširane radnike ( sporedna odredba boravišne dozvole). Sa dozvolom za detaširane radnike( WAK) podnosi se zahtev za boravišnu dozvolu, ako postoje obe, onda je moguće početi sa radom. Ovde obratiti pažnju na:
2. Maksimalno trajanje zaposlenja po pravilu 2 godine
3. Rokovi čeknja / 3 meseca do 2 godine, u zavisnosti od trajanja zaposlenja pre odlaska

Takse:
1. Provera ugovora o delu podrazumeva obavezu plaćanja takse
2. Osnov:s287 Knjiga socijalnih zakona (SGB) III u vezi sa nalogom o plaćanju taksi Savezne agencije za rad
3. Stope takse:
4. Evro 200/100 – Osnovna taksa za proveru dokumentacije za ugovor o delu
5. Evro 75 – Taksa ta rok po jednom zaposlenom i započetom kalendarskom mesecu zaposlenja
6. Takse se plaćaju pre podnošenja zahteva u Stuttgart

Naši članovi pravna lica:

1. Pomoć oko pripremne dokumentacije za detašmane.
2. Spajanje sa inostranim partnerima.
3. Edukacije za njihove zaposlene po povlašćenim cenama.
4. Organizaciju okruglih stolova.

Način uplate članarine
Naknada koju članovi pravna lica (firme), plaćaju na ime redovne godišnje članarine koja važi godinu dana od dana izvršene uplate i iznosi 25.000 dinara.

POPUNITE PRISTUPNICU ZA VAŠU FIRMU I POBOLJŠAJTE SVOJE POSLOVANJE