Kako do radne dozvole u Srbiji

U slučaju da stranac želi da živi i radi u Srbiji  ovaj tekst će mu dati korisne informacije o potrebnoj dokumentaciji za dobijanje:

 •  dozvole za privremeni boravak u Republici Srbiji,
 •  i dozvole za rad u Srbiji.

Boravak stranaca u Srbiji regulisan je Zakonom o strancima. Prema odredbama Zakona o strancima, stranac za čiji boravak nije potrebna viza, u Srbiji može boraviti najduže 90 dana, u period od 180 dana, što je slučaj i kada se odobrava viza za kraći boravak stranca.

Ukoliko želite duže da boravite u Srbiji kako biste radili, u tom slučaju ste dužni da podnesete Zahtev za odobrenje privremenog boravka. Za više detalja posetite stranicu Boravišne dozvole za strance u Srbiji.

 

Registracija stranca

Pre podnošenja samog Zahteva za odobrenje privremenog boravka kao stranac moraćete prvo da se registrujete. Registracija se obavlja u policijskoj stanici u opštini na kojoj se nalazi stan u kojem ćete boraviti. Za ovu registraciju od dokumentacije vam je potrebno sledeće:

 • Popunjen formular (poznatiji kao beli karton)
 • Pasoš
 • Lična karta lica na čiju se adresu prijavljujete
 • Dokaz vlasništva ili drugi pravni osnov za nepokretnost u koju se stranac prijavljuje.

Nakon pribavljanja belog kartona, može se podneti Zahtev za odobrenje privremenog boravka.

 Zahtev za privremeni boravak

Kako je za privremeni boravak moguće podneti zahtev po različitim osnovama potrebnu dokumentaciju je moguće podliti u dve kategorije:

 • obavezna dokumentacija i
 • posebna dokumentacija, koja se prilaže u odnosu na osnovu po kom se traži odobrenje privremenog boravka.

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu.

Zahtev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka.

Privremeni boravak se može odobriti u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period važenja. To zavisi od osnova boravka i postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava.

Privremeni boravak se odobrava utiskivanjem nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu. Putna isprava u kojoj je utisnuta nalepnica za privremeni boravak se preuzima lično. Izuzetno, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, putnu ispravu u koju je utisnuta nalepnica privremenog boravka može podići punomoćnik stranca. Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak.

Kao obavezna dokumentacija prilaže se:

 • Popunjen formular;
 • Važeći pasoš stranca;
 • Dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka;
 • Prijava adrese boravišta u Srbiji;
 • Dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka;
 • Dve fotografije (35x45mm)
 • Dokaz o uplati administrativne takse.

 

Prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, taksa za privremeni boravak do tri meseca iznosi 11.740 dinara, dok za privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine taksa iznosi 17.570 dinara.

Ukoliko je osnov za zahtevanje odobrenja privremenog boravka zaposlenje, u tom slučaju postoji više potkategorija, dok se posebna dokumentacija samo neznatno razlikuje.  Pa tako za zaposlenje, od posebne dokumentacije se zahteva:

 • Izvod iz APR-a poslodavca;
 • Ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor na osnovu kojeg se stranac angažuje, predviđen Zakonom o radu;
 • Kada se radni odnos zasniva prvi put potreban je i izveštaj Nacionalne službe za zapošljavanje o ispunjenosti uslova za zapsolenje – test tržišta rada.

Za samozapošljavanje stranca, koji je osnivač privrednog društva ili je u Srbiji registrovan kao preduzetnik od posebne dokumentacije potrebno je predati:

 • Izvod iz registra APR-a

Za zapošljavanje na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim pravnim licem za stranca koji se upućuje na rad u Srbiju od posebne dokumentacije se predaje:

 • Izvod iz registra APR-a za pravno lice osnovano u Srbiji;
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim pravnim licem;
 • Odluka stranog pravnog lica o upućivanju stranca, ukoliko nije sadržana u Ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji;
 • Potvrda pravnog lica iz Srbije o radnom angažovanju stranca.

Dok se za zapošljavanje stranca koji se kreće u okviru privrednog društva koje je osnovano u inostranstvu, a koje se upućuje ili se privremeno premešta na rad u pravno lice osnovano u Srbiji od posebne dokumentacije predaje:

 • Izvod iz registra APR-a za pravno lice osnovano u Srbiji;
 • Odluka stranog pravnog lica o upućivanju ili delegaciji stranca na rad u pravnom licu u Srbiji;
 • Potvrda pravnog lica iz Srbije o radnom angažovanju stranca.

Po predaji zahteva na odluku nadležnog organa se čeka 30 dana. Kako je nadležni organ ovlašćen da u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za odobrenje privremenog boravka ovlašćen zahteva i dodatnu dokumentaciju, u navedenom slučaju bi najbolje bilo da kontaktirate advokata.

 

Dokazi potrebni za dobijanje privremenog boravka

Prijava adrese stanovanja stranca vrši se prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka kod nadležnog organa na čijoj teritoriji je adresa stanovanja stranca, uz pismenu saglasnost vlasnika stana ili lica koje on ovlasti da na njegovoj adresi stanac može da izvrši prijavu adrese stanovanja.

Dokazom da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje tokom planiranog boravka u Republici Srbiji smatra se:

 • potvrda o visini zarade (obračun zarade i slično);
 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu;
 • dokaz o isplatama iz penzijskog osiguranja;
 • dokaz o stipendiranju;
 • dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 • potvrda ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke koja je registrovana u Republici Srbiji u visini minimalne zarade u Republici Srbiji;
 • overena garancija poslodavca ili fizičkog lica koji je član domaćinstva stranca koji je podneo zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka da će snositi troškove izdržavanja stranca tokom trajanja boravka.

Dokazom o zdravstvenom osiguranju za strane državljane sa čijim državama Republika Srbija ima zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, smatra se evropska kartica zdravstvenog osiguranja, odnosno druga isprava kojom dokazuju da su osigurani u svojoj državi, u skladu sa propisima Republike Srbije o zdravstvenom osiguranju.

Dokazom o zdravstvenom osiguranju za strane državljane sa čijim državama Republika Srbija nema zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, smatra se polisa zdravstvenog osiguranja stranca; dokaz o posedovanju novčanih sredstava kojima se mogu pokriti troškovi pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti; overena garancija poslodavca ili fizičkog lica da će pokriti napred navedene troškove, kao i važeća kartica zdravstvenog osiguranja Republike Srbije.

 Zahtev za radnu dozvolu

Nakon što je strancu odobren privremeni boravak, pred nadležnom Nacionalnom službom za zapošljavanje može se pokrenuti postupak za dobijanje radne dozvole. Osnovni uslov, dakle, za dobijanje radne dozvole za stranca jeste da je strancu odobren privremeni boravak. U zavisnosti od toga o kojoj vrsti radne dozvole je reč dokumentacija koja se uz zahtev prilaže se razlikuje. U nastavku vam detaljnije izlažemo potrebnu dokumentaciju za pribavljanje radne dozvole za strance u Srbiji.

Poslodavac na čiji zahtev je izdata radna dozvola:

 • ne može da uputi stranca na rad kod drugog poslodavca;
 • u obavezi je da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;
 • snosi troškove izdavanja radne dozvole i iste ne može da prenese na stranca.

Poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja, u skladu sa propisima o radu, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Pretpostavka da je radni odnos trajao najmanje tri meseca, ukoliko se ne dokaže suprotno.

Prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, iznos takse za rešenje (radnu dozvolu) za zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji iznosi 13.970 dinara.

Ukoliko se podnosi zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje uz zahtev se predaje i:

 • Rešenje iz APR-a poslodavca;
 • Pasoš stranca;
 • Odobrenje za privremeni boravak;
 • Predlog ugovora o radu ili drugog ugovora na osnovu kojeg se stranac angažuje;
 • Izjava poslodavca da nije otpuštao radnike usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena za konkretno radno mesto za koje se stranac zapošljava ili uverenje CROSO-a ukoliko je zaposlene otpuštao;
 • Izvod iz Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, a ako poslodavac ima manje od 10 zaposlenih izjava koja sadrži naziv i opis radnog mesta, potrebno obrazovanje, odnosno posebni zahtevi za konkretno radno mesto;
 • Diploma, tj. uverenje o stečenom obrazovanju stranca;
 • Dokaz o ispunjenosti posebnih uslova koji se za konkretno radno mesto zahtevaju;
 • Dokaz o plaćanju administrativne takse.

 

Ako se pak podnosi zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje, u tom slučaju se pored zahteva od dodatne dokumentacije predaje se:

 • Pasoš stranca;
 • Odobrenje za privremeni boravak;
 • Izjava stranca o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima želi da se bavi, a koja treba da sadrži i broj i strukturu lica koje je planirao da zaposli;
 • Potvrda kojom stranac dokazuje da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti i njen overeni prevod;
 • Ugovor ili predugovor o vlasništvu ili zakupu nad poslovnim prostorom;
 • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na period dok traje odobrenje za privremeni boravak, a najduže na godinu dana uz mogućnost produženja pod uslovom da stranac dokaže da nastavlja obavljanje istog posla pod uslovima pod kojima je dobio dozvolu.

Stranac koji dobije radnu dozvolu za samozapošljavanje u obavezi je da započne obavljanje poslova, za koje je radna dozvola izdata, u roku od 90 dana od dana dobijanja te dozvole. Više o otvaranju firme za strance u Srbiji možete pogledati na stranici Osnivanje firme za strance u Srbiji.

Kod podnošenja zahteva za radnu dozvolu za upućena lica pored samog zahteva podnosi se:

 • Rešenje iz APR-a poslodavca;
 • Pasoš stranca;
 • Odobrenje za privremeni boravak;
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između stranog poslodavca i poslodavca iz Srbije, koji sadrži mesto i rok za obavljanje posla, kao i overeni prevod ugovora;
 • Ugovor o radu stranog poslodavca i stranca ili potvrda da je stranac zaposlen duže od godinu dana;
 • Ugovor između stranog poslodavca i zaposlenog ili potvrda stranog poslodavca da je strancu obezbeđena ishrana, kao i overen prevod ugovora, odnosno potvrde;
 • Odluka stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni radu u Srbiju, kao i overeni prevod;
 • Ugovor o zakupu odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju za stranca u Srbiji;
 • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

I na kraju, ukoliko se zahteva izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva tada se pored zahteva podnosi sledeća dodatna dokumentacija:

 • Rešenje iz APR-a poslodavca;
 • Pasoš stranca;
 • Odobrenje za privremeni boravak;
 • Ugovor ili potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti i overeni prevod, osim ako se izdavanje radne dozvole zahteva za pripravnike;
 • Odluka stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni radu u Srbiju, kao i njen overeni prevod;
 • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

O predatom zahtevu odlučuje se u roku od 30 dana. Nakon toga se podnosiocu zahteva dostavlja Rešenje o odobrenju radne dozvole.