Menadžment konsalting

Menadžment konsalting podrazumeva pomoć kompaniji da poboljša performanse poslovanja kroz uspostavljanje strateškog plana poslovanja, poboljšanje organizacionih performansi, načina merenja rezultata, uspeha, efikasnosti i minimiziranje rizika.

Usluge koje pružamo u oblasti menadžment konsaltinga

  • Razvoj i asistencija u implementaciji strateškog i operativnog plana poslovanja
  • Skeniranje poslovnih procesa u cilju povećanja efektivnosti, efikasnosti i minimiziranja rizika putem internih kontrola
  • Izrada Pravilnika u cilju povećanja organizacione efikasnosti i minimiziranja rizika od prevarnih radnji (Pravilnik o protoku dokumentacije u sektoru finansija/računovodstva, Pravilnik o načinu vršenja kontrole, Pravilnik o formi izveštavanja Rukovodstva, Pravilnik o računovodstvenim politikama itd.)
  • Monitoring poslovnih procesa (identifikovanje indikatora rizika, detekcija prevarnih radnji, monitoring internih kontrola, i izveštavanje o output-ima poslovnih procesa po različitim kriterijumima u skladu sa potrebama klijenta)
  • Razvoj i unapređenje kontroling funkcije i praćenje ključnih indikatora poslovanja (KPI),
  • Cost budgeting (analiza troškova, budžetiranje i predlog uštede u troškovima)
  • Data analysis (obrada i analiza podataka u cilju otkrivanja devijacija i podržavanja procesa odlučivanja u skladu sa potrebama klijenta, IDEA program)